Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικό Υλικό » Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Α. Κατηγορίες μαθημάτων Α-, Α, Α+ (Κριτήρια και Μεθοδολογία Κατηγοριοποίησης)

(τελευταία ενημέρωση: 9/4/2013)
Σύμφωνα με την Πρόσκληση 101 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΚΔιΒιΜ) τα μαθήματα που θα αναπτυχθούν χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες (Α-, Α, Α+). Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν ανά κατηγορία μαθήματος αναφέρονται στον Πίνακα Απαιτήσεων Προδιαγραφών ανά Κατηγορία Μαθήματος (Α-, Α, Α+), ενώ στο αρχείο Ανοικτά Μαθήματα : Χρέωση και Παραδείγματα παρουσιάζεται μία σύνθεση απόψεων των ιδρυμάτων που υλοποιούν δράσεις Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων προκειμένου να ακολουθηθεί ένας κοινός τρόπος χαρακτηρισμού των μαθημάτων και χρέωσής τους. Η τελική επιλογή του τρόπου χαρακτηρισμού και χρέωσης των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων που δημιουργεί ένα ίδρυμα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αντίστοιχου ιδρύματος. Το παρόν κείμενο επιχειρεί να προσδιορίσει αναλυτικότερα τα παρακάτω: τα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζεται ένα μάθημα ως Α-, Α, Α+, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, η βάση και ο τρόπος χρέωσης των Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων (ΑΨΜ), και ο τρόπος υπολογισμού των μετρικών που αφορούν τις ώρες μαθημάτων ανά κατηγορία.

Β. Προδιαγραφές και οδηγοί ανάπτυξης μαθημάτων

Παρακάτω δημοσιεύονται προδιαγραφές και οδηγίες που αφορούν διάφορα θέματα της ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων. Οι οδηγίες παρέχονται υπό τη μορφή ψηφιακών μαθημάτων e-class ενώ εκτός από το σύνδεσμο προς το συνολικό μάθημα δίνονται και σύνδεσμοι προς τα έγγραφα του κάθε μαθήματος.

1. "Προδιαγραφές και Διαδικασία Ανάπτυξης Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων"
To μάθημα εστιάζει στις προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων και τη διαδικασία ανάπτυξής τους
Μάθημα: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU100/
Έγγραφα μαθήματος (περιλαμβάνονται: Templates (Word και PowerPoint 2013), Διαδικασίες ανάπτυξης περιεχομένου, Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων, Προσβασιμότητα)
http://eclass.gunet.gr/modules/document/?course=OCGU100
Πολυμέσα
http://eclass.gunet.gr/modules/video/?course=OCGU100
Σύνδεσμοι
http://eclass.gunet.gr/modules/link/?course=OCGU100
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2015
Παράδειγμα μαθήματος του ΕΚΠΑ κατηγορίας Α+: http://ocw-lab.uoa.gr/courses/DI4/


2. "Τεχνικά θέματα για την ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων"
To μάθημα εστιάζει στην εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση των πλατφορμών καθώς και την ανάπτυξη και επεξεργασία πολυμεσικού περιεχομένου για ανοικτά μαθήματα κατηγορίας Α και Α+)
Μάθημα: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU105/
Έγγραφα μαθήματος (περιλαμβάνονται: Ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού, Διαχείριση IP καμερών, Διαχείριση Wowza Server, Οργάνωση ζωντανών μεταδόσεων, Πλατφόρμα OpeneClass, Πλατφόρμα Δήλος, Τεχνολογίες Μετάδοσης)
http://eclass.gunet.gr/modules/document/?course=OCGU105
Πολυμέσα
http://eclass.gunet.gr/modules/video/?course=OCGU105
Σύνδεσμοι
http://eclass.gunet.gr/modules/link/?course=OCGU105
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2015


3. "Οδηγίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτών Μαθημάτων - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι"
To μάθημα εστιάζει στις οδηγίες Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανοικτών Μαθημάτων
Μάθημα: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU104/
Έγγραφα μαθήματος (περιλαμβάνονται οδηγίες, παραδείγματα, συχνές ερωτήσεις, κ.α.)
http://eclass.gunet.gr/modules/document/?course=OCGU104
Σύνδεσμοι
http://eclass.gunet.gr/modules/link/?course=OCGU104
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2015


4. "Οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία"
To μάθημα εστιάζει στις οδηγίες ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από άτομα με αναπηρία
Μάθημα: http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU103/
Έγγραφα μαθήματος (περιλαμβάνονται: Διαλέξεις σε θέματα Προσβασιμότητας εκπαιδευτικού υλικού, Οδηγίες για το LibreOffice 4.0 (μορφή αρχείων σε LibreOffice), Οδηγίες για το MS-Office 2007 (μορφή αρχείων σε MS-Office 2007), Οδηγίες για το MS-Office 2010 (μορφή αρχείων σε MS-Office 2010), Οδηγίες για το MS-Office 2013 (μορφή αρχείων σε MS-Office 2013), Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες, Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων LaTex, Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων PDF)
http://eclass.gunet.gr/modules/document/?course=OCGU103
Πληροφορίες
http://eclass.gunet.gr/modules/course_description/?course=OCGU103
Πολυμέσα
http://eclass.gunet.gr/modules/video/?course=OCGU103
Σύνδεσμοι
http://eclass.gunet.gr/modules/link/?course=OCGU103
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2015


Γενικές απαιτήσεις προδιαγραφών μαθημάτων

Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, όπως αυτές εμφανίζονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών. Θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά λέξεις κλειδιά ή οι βασικοί όροι του μαθήματος. Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος.

Είναι υποχρεωτική η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (κεφάλαια) ή ενότητες διαλέξεων. Προαιρετικά, μπορεί να οριστεί ένα μονοπάτι μάθησης, δηλαδή ένα μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να «παρακολουθήσει» το μάθημα.

Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στόχων, λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό καθώς και αναφορές βιβλιογραφίας. Προαιρετικά, μπορούν να συμπεριληφθούν on-line ασκήσεις, γενικές ή αυτοαξιολόγησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλΕκπαίδευσης ή άλλο πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό.

Σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων, συστήνεται η όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση τους από το διδακτικό προσωπικό.

Όπως προαναφέρθηκε, τα ψηφιακά μαθήματα που θα καλύπτουν τις πλήρεις προδιαγραφές, θα πρέπει να διαθέτουν ασκήσεις, ηλεκτρονική βιβλιογραφία και πολυμεσικό υλικό.
Το πολυμεσικό υλικό μπορεί να είναι αρχεία βίντεο, όπως βιντεοδιαλέξεις, αρχεία βίντεο συνδυασμένα με διαφάνειες (επισημειωμένο βίντεο - annotated video), διαφάνειες μόνο με ήχο, πολυμεσικές παρουσιάσεις με διαφάνειες, κείμενο εκφωνήσεων και εκφωνήσεις, διαδραστικό Εκπαιδευτικό υλικό κ.α.
Προκειμένου ένα ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί ως μάθημα με πλήρεις προδιαγραφές θα πρέπει το πολυμεσικό υλικό να καλύπτει το 80 % του περιεχομένου των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα αμφιθέατρα. Για παράδειγμα, ένα τυπικό πανεπιστημιακό μάθημα διδάσκεται 13 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα. Εάν θεωρήσει κανείς ότι η διάρκεια των διαλέξεων είναι κατά μέσο όρο δύο διδακτικές ώρες, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 52. Επομένως, το αντίστοιχο πολυμεσικό υλικό, π.χ. βιντεοδιαλέξεις, θα καλύπτει τουλάχιστον 42 διδακτικές ώρες.

Τα ψηφιακά μαθήματα θα πιστοποιηθούν ότι καλύπτουν τις προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές (όχι σε σχέση με το περιεχόμενο, αλλά σε σχέση με τη δομή και τις ελάχιστες απαιτήσεις), τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, όσο και οριζόντιο επίπεδο.

Προδιαγραφές για τις βιντεοδιαλέξεις

Ένα βίντεο-μάθημα αποτελείται από μία σειρά από βιντεοδιαλέξεις ταξινομημένες κατά χρονική σειρά. Οι βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες (εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), ανεξάρτητα από το εάν εμπεριέχουν τις διαφάνειες ως μέρος του βίντεο.
Οι διαφάνειες θα πρέπει να παρουσιάζονται συγχρονισμένες με το βίντεο της διάλεξης. Παράλληλα, ο Εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει να παρακολουθήσει τμήμα της βίντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη διαφάνεια. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται λευκοπίνακες ή μαυροπίνακες, τα περιεχόμενα, όπως κείμενα, σχήματα, εξισώσεις, θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

Για το σκοπό αυτό, συνίσταται η καταγραφή των διαλέξεων ως βίντεο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 720p). Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της βίντεο-διάλεξης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης. Κάθε βιντεοδιάλεξη θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα. Το είδος των μεταδεδομένων και η δομή τους (π.χ. Πρότυπο Dublin Core) θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των τεχνικών προδιαγραφών.