Αρχική σελίδα » Έργο » Κατάσταση Έργου

Κατάσταση Έργου

Υποέργο 1 - Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις
Έχουν γίνει αρκετές συνεδριάσεις της Διευρυμένης και της 6 μελούς Ιδρυματικής Επιτροπής του Έργου, άρχισε και συνεχίζεται η σύνταξη του κειμένου της Ιδρυματικής Πολιτικής για τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ δημιουργήθηκε ο παρών δικτυακός τόπος του έργου στον οποίο αναρτώνται οι προδιαγραφές και οι οδηγίες για την ανάπτυξη του υλικού των μαθημάτων. Επίσης την 14-12-2012 διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο "Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι." στην οποία παρουσιάστηκε στην ακαδημαϊκή κοινότητα η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου, θέματα πολιτικής του Ιδρύματος, καθώς και τρόποι ανάπτυξης ψηφιακού υλικού, με σκοπό την ενθάρρυνση των μελών της να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του έργου. Το πρόγραμμα, οι παρουσιάσεις και το βίντεο της ημερίδας δημοσιεύθηκαν και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ημερίδας (http://www.lib.uth.gr/oa/). Στελέχη της κεντρικής τεχνικής ομάδας υλοποίησης συμμετείχαν σε διημερίδες και ημερίδες κατάρτισης που διοργανώθηκαν από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο - GUnet στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης "Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων" με θέματα: α) των προδιαγραφών μαθημάτων, β) της προσβασιμότητας εκπαιδευτικού υλικού και γ) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δημοσιεύθηκαν επτά προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και διοργανώθηκαν σεμινάρια κατάρτισης των τεχνικών της αποκεντρωμένης τεχνικής ομάδας υλοποίησης, ενώ στο δικτυακό τόπο του έργου αναρτήθηκαν σε όλο το διάστημα υλοποίησης του έργου τελευταίες εκδόσεις των προδιαγραφών και άλλο εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη των μαθημάτων.
Έγιναν τρεις αναβαθμίσεις της πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass (http://eclass.uth.gr) με τελευταία αυτή στην έκδοση 3.0 και έγινε εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας βιντεοδιαλέξεων OpenDelos (http://delos.uth.gr/opendelos/).
Συνεχίζεται η συγκέντρωση και η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υλικού ψηφιακών μαθημάτων καθώς και η ανάρτηση τους στην ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων (http://eclass.uth.gr), άρχισε και συνεχίζεται η πιστοποίηση τους ως ανοικτά μαθήματα και πραγματοποιήθηκε η σύνδεση της πλατφόρμας του ΠΘ με την Εθνική Πύλη Ανοικτών Μαθημάτων.

Υποέργο 2 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του σχετικού πρόχειρου διαγωνισμού, υπογράφηκε η αντίστοιχη σύμβαση για την προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, έγιναν εργασίες επιλογής των αιθουσών, ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση των παραπάνω ειδών (Δεκέμβριος 2013) και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η σχετική υποδομή καταγραφής και επεξεργασίας του πολυμεσικού υλικού (βιντεοδιαλέξεις και ηχητικό υλικό) των ανοικτών μαθημάτων του ΠΘ (το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έχει ολοκληρωθεί).