Αρχική σελίδα » Για Μέλη ΔΕΠ & Διδάσκοντες » Υποστήριξη

Υποστήριξη Μελών ΔΕΠ & Διδασκόντων

Η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της δράσης. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν τα μέλη ΔΕΠ με επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, το έργο εστιάζει στην οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού και ομάδας υποστήριξης των μελών ΔΕΠ, η οποία θα φέρει και το βάρος ανάπτυξης των μαθημάτων.

Ο ρόλος του μέλους ΔΕΠ θα είναι συμβουλευτικός, δηλαδή θα παρέχει το Εκπαιδευτικό υλικό μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες προς την ομάδα υποστήριξης και θα ελέγχει το αποτέλεσμα προτού δημοσιοποιηθεί.

Ο ρόλος της ομάδας υποστήριξης θα είναι πολλαπλός. Διακρίνουμε την ομάδα υποστήριξης σε τοπική και κεντρική.

Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης

Ο ρόλος της κεντρικής ομάδας υποστήριξης είναι ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών ανάπτυξης Ανοικτών Μαθημάτων, η κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των Ανοικτών Μαθημάτων, ο έλεγχος και πιστοποίηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών (πλην του περιεχομένου), η υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και καταγραφής των διαλέξεων, η επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού κ.α.

Τοπική Ομάδα Υποστήριξης

Η τοπική ομάδα υποστήριξης θα αποτελείται από προσωπικό το οποίο θα είναι κοντά στα Ακαδημαϊκά Τμήματα, θα διαθέτει εμπειρία στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλΕκπαίδευσης, όπως η Open eClass, θα γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος και θα διαθέτει παιδαγωγικές δεξιότητες.
Πέρα από τη στενή επικοινωνία με τα μέλη ΔΕΠ, στόχος είναι η δόμηση των μαθημάτων, η αναδιαμόρφωση των αρχείων των διαφανειών και των σημειώσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές προσβασιμότητας, η κατάτμηση του Εκπαιδευτικού υλικού σε ενότητες και διαλέξεις, ο εντοπισμός ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και η υλοποίηση ασκήσεων και η ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων. Το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό υπό τη μορφή ψηφιακών μαθημάτων, εγγράφων, εκπαιδευτικών videos και εγχειριδίων χρήσης παρέχεται στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου.